Godziny pracy infolinii
Poniedziałek (05.04):
Nieczynne
Wtorek:
8:00 - 17:00
Środa:
8:00 - 17:00
Czwartek:
8:00 - 17:00
Piątek:
8:00 - 17:00
Sobota:
Nieczynne
Niedziela:
Nieczynne
 1. « Wróc do 
 2. Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Partego.pl

§ 1 Definicje

  1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.
  3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. Konto – wyodrębniona cześć Sklepu internetowego, przydzielona indywidualnie Klientowi po dokonaniu przez niego Rejestracji.
  5. Hasło – ciąg znaków (literowych, cyfrowych lub innych) wybranych przez Klienta w trakcie procesu Rejestracji w Sklepie Internetowym. Hasło wykorzystywane jest do zabezpieczenia i ochrony dostępu do Konta.
  6. Konsument – oznacza osobę fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej, która nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Koszyk zakupów - informacje na temat Produktów wybranych przez Klienta, mających być przedmiotem Zamówienia.
  8. Newsletter – Usługa świadczona na rzecz Klienta poprzez przesyłanie na podany przez niego adres poczty elektronicznej zamówionej informacji handlowej.
  9. Opinia – wypowiedź Klienta odnosząca się do Produktu, Usługi lub wykonania Umowy.
  10. Produkt – towar prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.
  11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  12. Przedsiębiorca z prawami konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  13. Regulamin – niniejszy dokument.
  14. Sklep Internetowy - system informatyczny wykorzystywany przez Sprzedawcę do prowadzenia działalności handlowej i usługowej, za pomocą którego prezentuje Produkty i Usługi w sieci Internet oraz przyjmuje Zamówienia, funkcjonujący w domenie partego.pl.
  15. Sprzedawca – HUT-BUR sp. j. Agata, Krzysztof i Jakub Hutyra z siedzibą w Andrychowie (adres: ul. Beskidzka 12B, 34-120 Andrychów), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000146174, NIP: 5510008871, REGON: 070031813.
  16. Umowa/Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
  17. Usługa – usługa elektroniczna świadczona za pośrednictwem Sklepu internetowego przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
  19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
  21. Rejestracja – czynność faktyczna wykonana w sposób określony w Regulaminie, która umożliwia klientowi korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz świadczenia w jego ramach usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 2. Wszystkie prawa do Sklepu Internetowego, majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego (wyjątek stanowią logotypy i zdjęcia prezentowane w Sklepie Internetowym w celu przedstawienia produktów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy, która wyrażona została na piśmie.
 1. Klient może nawiązać kontakt z Sprzedawcą:
  1. pisemnie, wysyłając wiadomość na adres siedziby Sprzedawcy,
  2. za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@partego.pl,
  3. telefonicznie, pod numerem telefonu: 519054612,
  4. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Sklepie internetowym, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 5. Sprzedawca informuje, że w Sklepie Internetowym są wykorzystywane pliki cookies, szczegółowe zasady w tym zakresie określa odrębny dokument (dalej jako: ,,Polityka Cookies”) dostępna na stronach internetowych Sklepu.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. dostęp do Internetu,
  2. aplikacja do obsługi poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa w najnowszej wersji z włączoną obsługą Javascript oraz plików Cookies,
  4. program do odczytywania i zapisywania plików formatu PDF.
 2. Klient korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania porządku prawnego, postanowień Regulaminu oraz w sposób mający na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, a w szczególności niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, w tym rozpowszechniania w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam) oraz korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

§ 4 Usługi

 1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego są bezpłatne.
 2. Każdy z Klientów ma możliwość przeglądania stron internetowych Sklepu oraz prezentowanych w nim Produktów i Usług, jak również składania Zamówień, a ponadto korzystania z następujących Usług:
  1. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym,
  2. przechowywanie w Sklepie internetowym Koszyka zakupów,
  3. Newsletter,
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu i sposobu udzielania dostępu do wymienionych usług, o czym poinformuje Klienta w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji.
 5. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienie w Sklepie Internetowym.
 6. W celu Rejestracji konieczne jest wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz przesłanie formularza drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybranie odpowiedniej funkcji, która znajduje się w formularzu. Dokonanie rejestracji wymaga ustalenia przez klienta indywidualnego Hasła.  Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie Hasła.
 7. Ukończenie procesu rejestracji wymaga zaakceptowania przez Klienta Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 8. Podczas procesu Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znajdującego się w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie niniejszej zgody nie jest konieczne do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie Usług. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta np. poprzez kontakt ze sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Niezwłocznie po przesłaniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje drogą elektroniczną, na podany w formularzu adres mailowy, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. W tym momencie zawarta zostaje umowa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym, a Klient uzyskuje dostęp do Konta.
 10. W celu korzystania z usługi Newsletter, należy przekazać Sprzedawcy prawidłowy adres poczty elektronicznej. Przekazanie adresu poczty może odbyć się za pośrednictwem formularza zapisu znajdującego się w Sklepie Internetowym lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru podczas Rejestracji. Z chwilą aktywacji, Klient niezwłocznie otrzyma, na wskazany adres poczty elektronicznej, wiadomość potwierdzającą zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 11. Umowa o świadczenie Usług jest zawierana na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez Klienta lub skorzystania z opcji systemowych pozwalających usunięcie z listy subskrybentów Newslettera lub usunięcie Konta. W przypadku świadczenia Usługi Opinii, umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej dodania.
 12. Usługa Koszyka zakupów dostępna jest dla Klientów posiadających aktywne Konto w Sklepie internetowym. Usługa Koszyka zakupów jest świadczona przez czas określony, do momentu złożenia przez Klienta Zamówienia na Produktu zapisane w Koszyku lub usunięcia Produktów z Koszyka.
 13. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 5 Procedura zawarcia umowy

 1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej lub posiadanie Konta. 
 3. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowi ofertę i wiąże Klienta od momentu potwierdzenia otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia do upływu terminu zapłaty w nim określonego.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia określa jego przedmiot.
 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 6. Po zawarciu Umowy, a przed jej wykonaniem Sprzedawca przesyła Klientowi na podany adres e-mail wiadomości stanowiące potwierdzenie Zamówienia, wskazujące co najmniej:
  1. strony Umowy,
  2. nazwę, cenę i ilość Zamówionego Produktu lub Produktów,
  3. sposób i termin płatności,
  4. sposób, termin i koszt dostawy,
  5. łączną cenę do zapłaty,
  6. istnienie i treść gwarancji na Produkt lub Produkty oraz
  7. Regulamin wraz z załącznikami.

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje dostawę Produktów objętych Zamówieniem na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba, że strony umowy Sprzedaży postanowią inaczej.
 3. W przypadku istnienia ograniczeń dotyczących dostarczania, Sprzedawca przekazuje w jasny i czytelny sposób informację o takich ograniczeniach na stronach Sklepu internetowego.
 4. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Produktów:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego,
  3. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sklepu internetowego.
 5. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie realizacji Zamówienia a także o wysokości opłat za dostawę Produktów.
 6. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty, a jeżeli zapłata ma nastąpić przy odbiorze – w dniu zawarcia Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim upływa w Dniu przekazania Klientowi Produktów objętych Zamówieniem.
 7. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród wskazanych, zgodnie z pkt. 5 powyżej.
 8. Klient otrzymuje wraz z Produktem paragon lub fakturę – zgodnie z wyborem, dokonywanym w trakcie składania Zamówienia.

 § 7 Ceny i metody płatności

 1. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego ceny Produktów, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Jednocześnie ceny nie zawierają informacji o kosztach Dostawy i innych kosztach, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy sprzedaży. O dodatkowych kosztach klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy, formy płatności i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności za Zamówienie:
 1. karta płatnicza lub przelew bankowy dokonany przy użyciu zewnętrznego systemu obsługi płatności elektronicznej TPay, zintegrowanego ze Sklepem internetowym,
 2. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 3. płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym,
 4. płatność gotówką za pobraniem.
 1. Klient obowiązany jest do zapłaty za zamówiony Produkt wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi dodatkowymi kosztami, wskazanymi w Sklepie internetowym, w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia, chyba że wybrano płatność przy odbiorze. W sytuacji niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin płatności. W przypadku upływu drugiego terminu płatności Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór został umieszczony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Zwroty i reklamacje. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Zgodnie z art. 38 Ustawa o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. Umowy, w której Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta  przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktów. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt Klient zwraca na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał z żadnym kosztem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta.
 8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

§ 9 Reklamacje i gwarancja

 1. Sprzedawca zobowiązuje się przekazać Klientowi Produkty nie zawierające wad w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Jeżeli towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeśli towar był już wymieniana lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 3. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.
 4. Jeżeli klientem jest przedsiębiorca to traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu, można kierować do Sprzedawcy:
  1. na adres: ul. Beskidzka 12B, 34-120 Andrychów,
  2. telefonicznie, pod numerem telefonu: 519054612,
  3. drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@partego.pl,
  4. wykorzystując dostępny w Sklepie internetowym formularz kontaktowy.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
 2. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 3. Reklamacje dotyczące korzystania ze Sklepu, świadczonych w nim Usługi oraz funkcjonalności można kierować do Sprzedawcy, w sposób wskazany w pkt. 3 powyżej, wskazując w reklamacji imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. W przypadku reklamacji Usług, o których mowa w pkt. 6 powyżej, Sprzedawca rozpatrzy je w terminie do 30 dni.
 5. Produkty prezentowane w Sklepie internetowym mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Produktu, na stronach internetowych Sklepu.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub świadczenia Usług w Sklepie internetowym mogą zostać rozstrzygnięte w toku mediacji lub przez sąd polubowny.
 2. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów ;
  4. może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 § 11 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca może zbierać podane przez Klienta dane osobowe, w tym w szczególności dane podane w trakcie składania Zamówienia i w celu jego realizacji.
 2. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawca są przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Sprzedawca dochowuje najwyższych starań w celu ochrony prywatności przekazanych mu danych i w tym celu stosuje odpowiednie środki fizyczne, techniczne, informatyczne i organizacyjne.
 4. Sprzedawca przetwarzana dane osobowe wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji Zamówienia lub Usługi, oraz archiwizacji danych, jak również w innych celach określonych w Regulaminie.
 5. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania ich, jak również żądania do Sprzedawcy ich usunięcia. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadku gdy Klient naruszył swoim zachowanie w Sklepie internetowym obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a zachowanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta oraz okoliczności takiego naruszenia.
 6. W celu realizacji Zamówienia lub świadczenia niektórych Usług, Sprzedawca może dokonać powierzenia danych osobowych Klienta innym podmiotom, w tym w szczególności:
 • KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI S.A. (KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437)
 • DPD POLSKA SP. Z O.O. (KRS: 0000028368, NIP: 5260204110, REGON: 012026421)
 • INPOST S.A. (KRS: 0000536554, NIP: 6793087624, REGON: 122726260)
 • POCZTA POLSKA S.A. (KRS: 0000334972, NIP: 5250007313, REGON: 010684960)
 • ELAVON FINANCIAL SERVICES DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (SP. Z O.O. O WYZNACZONYM PRZEDMIOCIE DZIAŁALNOŚCI) ODDZIAŁ W POLSCE (KRS: 0000287836, NIP: 2090000825, REGON: 300649197)
 1. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania ich, jak również żądania do Sprzedawcy ich usunięcia. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadku gdy Klient naruszył swoim zachowanie w Sklepie internetowym obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a zachowanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta oraz okoliczności takiego naruszenia.

 § 12 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny, strony internetowej, logotypu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. We wszelkich sprawach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zastosowanie mieć będzie prawo polskie.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca obowiązany jest powiadomić Klienta o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail, jeżeli Klient posiada Konto lub zamówił przesyłanie informacji handlowych. Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 5. Powiadomienie będzie zawierać zestawienie zmian i termin ich obowiązywania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia.